Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


من می تونم شرکت خودرو سازی که در آن مشغول به کار هستم را به عنوان نمونه مثال بزنم

مدیران و مسئولین جلسات زیادی را در کنار هم هستند و مسائل مهمی مطرح می شود ولی در عمل و اجرا بیشتر آنها به نتیجه خاصی نمی رسد و مسئولی که باید به دنبال حل مسائل و مشکلاتی که در جلسات مطرح شده است باشد وقت و زمان خود را باید در تعداد جلسات روزانه زیاد و زمان بر تلف کند و نهایتاً کاری به پیش نمی رود و مهم این است که در جلسه حضور داشته باشد و از قبول کردن انجام کار و حل مشکل اجتناب نماید و اگر در جلسات حضور نداشته باشد کاری ها و مسئولیت هایی برایش تعریف خواهد شد. بخاطر همین است که کاری ها به کندی انجام می شود و پیشرفتی حاصل نمی شود.