Menu
نویسنده مطلب : صباح فرشاد

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


کاریزما از نگاه من:
قدرتی که یک فرد برای نفوذ و تاثیر گذاری و راهبری یک ملت یا هر جمعیت قابل توجه از انسانها به شکل مصالمت آمیز و با حکومت بر قلبها و اذهان دارد.

چند ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:
باهوش و دارای قدرت تحلیل بالا، توان مدیریت و راهبری، قدرت تصمیم گیری زیاد، توان تصمیم گیری سریع، قاطع، متعهد، صادق، انسان دوست، با درایت و دانش بالا، آشنا به تاریخ، انسان شناس، دارای قدرت ارتباط بالا، کاری ، با سیاست و مدبر، دارای عزت نفس و اعتماد بنفس زیاد، مسئولیت پذیر و پخته، هدفمند، منعطف و پذیرا،

مخاطب و کاریزما:
نه لزوما مرید و مراد اما بسیار نزدیک به این حالت، حرفهای کاریزما برای مخاطب سند است.

انگیزاننده‌ها:تصور میکنم که: بالا رفتن توان تاثیر گذاری، راهبر بودن، مفید بودن، قدرت، ثروت و شهرت انگیزاننده های خوبی باشند

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
دوستان او از همه اقشار هستند و کسانی هستند که به او اعتماد دارند و وفادار هستند.