Menu
نویسنده مطلب : علیرضا یادگاری

مطلب مورد بحث:

حسابداری ذهنی چیست؟ | تعریف حسابداری ذهنی و چند مثال


۱٫فهرست هزینه‌ها

هزینه های ضروری و روزمره
هزینه های تفریحی – ورزشی
هزینه های آموزشی – فرهنگی

۲٫هزینه‌ی اشتراک متمم

هزینه های آموزشی فرهنگی

۳٫حسابداری پدر و مادر

هزینه های ضروری و روزمره
هزینه های آموزشی