Menu
نویسنده مطلب : آفاق رحمانی

مطلب مورد بحث:

شکرگزاری و قدردانی | چگونه این عادت را در خود پرورش دهیم؟


شکر گذاری در مسیر پیشرفت نه تنها به تقدیر از کسانی برمیگرده که مددکار و راهنما بوده اند بلکه به تقدیر از نداشتن عادات غلطی برمیگرده که اصلاح شده اند و هم اکنون فعلی که سزاوار تشکر هست، به عاملی که اهتمام ورزیده تا با کمکهای رسیده اقدامی انجام بده هم مدیون و وامدار خواهد بود. به قول آقای دکتر شفیعی کدکنی

هوش آفتابیت کجا است؟

گر  به جستجوی سطرهای روشن سپیده ای

با چراغ چشم جغد

آسمان تیره را ورق مزن.

کسانیکه موجب خیرات هستند معمولا دلخوش به داستانسرایی در اینمورد نیستند و یا بهتره بگم نباید باشند. کسانی هم که حق نان و نمک نگهمیدارند، هر لطفی ولو کوچک و ناچیز را قدر دانسته و قلبا محترم می شمرند. از این رو است که سرشت مدد با الفبای شرح و بیان، به زبان امدادگر گنگ و بر زبان مددجو الکن خواهد بود. سروصدایی هم اگر در این زمینه هست، از بلاغت خودستایی و نمکدان شکنانی است که یا ریا ورزیده و یا خود را به نادانی زده اند.