- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مجید نعیمی

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


سلام
من حدود چهار سال پیش یک واحد تولید دام اجاره کردم در اون مقطع تصمیم قابل دفاعی بود من ۵ عدد گاو خالص خریدم که سه تای ان باردار بودن روی ٧ ماه جالب این جا بود که رشته تحصیلی من هم در رابطه علوم دامی نبود به هر حال من ۵تا گاو خالص داشتم که تا دو ماه اینده قرار بود بشه هشتا گاو ضمنا روزی٣٠ کیلو هم شیر میگرفتم از هر گاو حدس میزنید دو ماه بعد من چه وضعی داشتم
یکی از گاو هام مرد سر زایمان به دلیل کم تجربگی من مرد گاو بعدی بچش مرد وقتی به خودم اومدم دیدم ضرر سنگینی داده بودم هم ریالی و هم درونی اخه این شکست اولین شکستم نبود
١ تصمیم من کاملا از روی یک تحلیل احساسی بود
٢ من زیر ساختای این کارو ندیده بودم ولی اون روزی که فهمیدم شکست خورده بودم ودیگه فایده ای نداشت
من اصلا بازی گر این بازی نبودم اما یک تصمیم إحساسی …