Menu
نویسنده مطلب : zahra

مطلب مورد بحث:

انواع اعتیاد به کار: معتادان سرسخت و خستگی ناپذیر


سلام

علاوه بر کمال طلبی، فضا و فرهنگ سازمان هم باعث رشد این بیماری میشه. همکارانی که تا دیروقت کار میکنند و زمانی رو برای نهار یا استراحت ندارند.

مدیری که کمال طلبی و اعتیاد به کار رو در کارمندانش میپرورونه و وظایفی که به فردی خارج از توانش داده میشه.

افراد کمال طلب نمیتونند شکست را بپذیرند، برای این افراد موفقیت به خصوص در کارشون براشون خود زندگی یا مهمتر از زندگیه.این افراد با کمال میل از خوراک و استراحتشون می زنند تا رشد کنند. تا زندگی کنند. تا هدفمند باشند…