Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


یکی از راههای تمرین تفکر واگرا این است که دایم در برخورد با مسایل روزمره از خود بپرسیم ((دیگر چگونه می توان انجامش داد؟ )) و یا (( این وسیله چه کاربرد دیگری می تواند داشته باشد؟)) یعنی دایم ذهن را به چالش بکشیم.

در روابط عاطفی، تفکر واگرا می تواند به شناخت ویژگیهای شخصیتی فرد مقابل کمک شایانی کند

به عنوان مثال فردی که شاغل است و بعد از ساعتها کار سنگین و مداوم به منزل برمی گردد با چهره ای درهم و خسته وارد می شود، نباید در بدو ورود فرد به خانه او را بیشتر عصبانی کرد، شاید این چهره فقط به دلیل خستگی باشد و بعد از کمی استراحت، تغییر کند شاید بحث در محل کار، ترافیک مسیر  و یا دلایل متعدد دیگر وجود داشته باشد، چنانچه افراد سعی کنند با مهربانی و تحمل بیشتر به دنبال دلیل اصلی رفتارهای فرد مقابل خود باشند، حتی عادات شخصیتی و نحوه برخورد طرف مقابل با مسائل روزمره زندگیش را بهتر متوجه می شوند.