Menu
نویسنده مطلب : رسول عباسی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


سلام به نظر من وعده های انتخاباتی نیز اثر مارکبرا را دارند در اول برای جذب رای وعده های بزرگی داده میشود و بعداز انتخاب و عملی نشدن وعده که ممکن است تامین اعتبار یا محدوده زمانی داشته باشند و هرگز عملی نشوند باعث نارضایتی مردم میشود