Menu
نویسنده مطلب : فرید سیف اللهی

مطلب مورد بحث:

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟


درود بر یاران متممی

با خواندن مطالب بالا متوجه شدم

من برای زنده ماندن(کسب مال،شغل ،خوراک و سلامتی ) یادگیری  مساله محور را انتخاب کرده ام

و

برای زندگی کردن (رفتار، گفتار و افکار نیک ) از یادگیری با هدف انباشت منابع استفاده می کنم