Menu
نویسنده مطلب : اسفندیار

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


با سلام، من می خواهم از دیدگاه دیگری به مساله نگاه کنم و بعنوان مثال سه کلمه غم، غصه و اندوه را انتخاب می کنم. در دیدگاه من کلماتی که برای نامگذاری یک احساس و یا هیجان بکار می روند، برای همه معنای یکسانی ندارند و هر کسی از ظن خود یار آنها شده و برای آنها تعریفی می سازد. و اینگونه نیست که مثلا تعریفی که من از غم و یا غصه دارم، برای دیگران هم قابل قبول و ملموس باشد که حالا من تازه بیایم و اختلاف آنها را هم توضیح بدهم. و این بحث بسیار مفصلی است و برمی گردد به بسیاری تجارب مختلف شخصی، محیطی، فرهنگی و …

بنابراین استفاده از این کلمات و کاربرد آنها می تواند سلیقه ای و تا حدودی ناخودآگاه باشد و تاثیر گذاری آنها و چگونگی رساندن پیام مورد نظر ما هم به مخاطب های مختلف و نحوه تاثیرگذاری بر آنها، می تواند بدلیل بسیاری عوامل دیگر، متفاوت باشد. می دانم که ممکن است نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد، ولی بجهت رعایت اختصار از توضیحات بیشتر صرف نظر می کنم و بر این باورم که همین مقدار توضیح، برای قبول و یا رد این نظریه کافی است و اصل مطلب بر می گردد به دیدگاه خواننده.