Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


آقای شعبانعلی عزیز

امروز را تقریبا با گوش کردن به نه فایل صوتی گذرانده ام  وخیلی هم خوشحالم چون بقدری استفاده کردم و یاداشت براداشته ام که تا مدتهای طولانی میتوانم به تک تک آنها توجه و فکر کنم ، در تمام فایلها مطالبی که فرمودید قابل تامل است .با گوش کردن به این فایلها حال بسیار خوبی دارم و حتم دارم که تا حدتوانم آنها را بکار خواهم بست . واقعا نمیدانم به چه شکلی از شما تشکر کنم  ،از شما که بیدریغ این همه وقت وانرژی برای اینکار اختصاص داده اید ، احساس غرور میکنم که در سرزمین من جوانان فهیم و مسولی چون شما هستند ، اینها را بدون هر گونه تعارف و از اعماق قلبم برایتان نوشتم ،سلامت و سربلند باشید.