Menu
نویسنده مطلب : پریسا محمودی

مطلب مورد بحث:

بازی جنگا و استعداد کار با انگشتان


پسر من هم از حدود ۴ سالگی، از انگشتانش در این بازی بخوبی استفاده میکرد. نمیدونستم که این هم یک استعداده. ممنونم متمم.حالا که این دانش رو دارم، سعی میکنم از چرخه ای که توی این درس معرفی شده برای توانمند کردن پسرم در این زمینه استفاده کنم.

فکر میکنم تسلط به چیدن دومینو هم به استعداد کار با انگشتان مربوط باشه.