Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

تعارض شناختی (ناهماهنگی شناختی)


سوال ۱

شخصی را می شناسم که ده سال پیش ازدواج کرد در آن زمان شرکت خصوصی داشت و شرط خانواده دختر برای ازدواج داشتن کار دولتی بود و دوست من باالجبار و برخلاف میلش کار خود را ول کرد و در یک شرکت هواپیمایی دولتی مشغول به کار شد حالا که پس از ده سال با او صحبت کنی می گوید کار آزاد در این کشور آینده ندارد و همه باید به کار دولتی بروند تا بتوانند موفق باشند

اکثر کسانی که در رشته کارشناسی شهرسازی قبول شده اند می خواسته اند بروند معماری بعد که در رشته شهرسازی ادامه داده اند رشته معماری بهتر از شهرسازی نمی دانند