Menu
نویسنده مطلب : محمدمروج

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


رویدادی مثل موفقیت در حرفه ای خاص، رویدادی نیست که در طی یک شب صورت گرفته باشد. بلکه چنین شخصی روندی طولانی مثبتی را در گذشته طی کرده تا به چنین موفقیتی دست یافته است.

اما غالبا ناظر بیرونی بدون توجه به روند و صرفا با دیدن رویداد موفقیت آن فرد، در این موارد دچار سوء تفاهم می شود و این موفقیت را به عواملی بیرونی همچون شانس، پارتی و … ارتباط می دهد.