Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


افراد لبریز از ایده باید در اتاق های فکر باشند و برای گروههای بزرگ کار کنند وگرنه در سازمان کوچک مشکل پیدا می کنند و تند تند کار را تغییر می دهند. در کار برای خودشان هم موفق نیستند چون یک نفر مگر چقدر منابع دارد که بخواهد این همه ایده را اجرایی کند و در نهایت از این شاخه به آن شاخه پریدن مواجه می شود که آخر و عاقبت خوبی ندارد.

این افراد باید ایده های خود را عرضه کنند و ادعای اجرا نداشته باشند.