Menu
نویسنده مطلب : یاسر توتونچیان

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


قطعا نام گزاری کودکان نقش تعیین کننده ای در آینده آنها خواهد داشت

دو نکته جالب در نام گزاری در زبان ما وجود دارد

اول اینکه نام کودک باید مناسب سالهای جوانی و میانسالی نیز باشد، کما اینکه فرزند پسر ما همیشه مموش کوچولوی مامان و بابا نیست! و در آینده باید با پسوند و پیشوند آقا یا خانم  در مجامع عمومی صدا زده شوند

دوم اینکه نامی مثل فخر الدین یا جهانبخش  را کمتر روی اشخاصی با رده های پایین اجتماعی می بینیم یا مثلا پوراندخدت یا پریماه اما عکس این قضیه صادق است ، هر چند به طور عام فراگیر نیست اما معتقدم نامگزاری نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اجتماعی اشخاص دارد