Menu
نویسنده مطلب : سفیر آموزش

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


برای من مفهوم خردمندی با بعضی از مفاهیم دیگر معنا پیدا میکند مثل:

– صحبت ها و رفتارهای حکیمانه

– صبر در برابر اتفاقات ناخوشایند

– رفتار سنجیده و معقول در هنگام  هیجانات

– رفتار بزرگوارانه در تقابل با رفتارهای اشتباه دیگران

– انتقاد پذیری و به طور کلی پذیرش حرف حق در هر شرایطی

– معذرت خواهی در صورتی که مرتکب اشتباهی شده باشد

-دادن مشورت دلسوزانه و صد البته آگاهانه در مواقع نیاز

– کنترل بر رفتارها در هنگام خستگی ،گرسنگی ،خشم و…