Menu
نویسنده مطلب : وحید داوریان

مطلب مورد بحث:

حرف و نظر دیگران چقدر برایتان مهم است؟


من تا پنج شش سال پیش نظرات دیگران خیلی روم تاثیر میذاشت و هر چی میگفتن در هر موردی روم به شدت تاثیر میذاشت و حتی کوچکترین انتقاداتشون روی زندگیم تاثیر میذاشت و حتی منو تا نقطه افسردگی پیش میبرد و فکر میکنم این مورد برمیگشت به کوتاهی قدم و اینکه از زمانی که ابتدایی میرفتم اینکه دیگران در مرودم‌چی میگن و با دست نشونم میدم نابودم میکرد.
ولی یه چند وقتیه دارم رو توانمندیهام کار میکنم و سعی دارم به نقطه ای برسم که فقط نظر افراد مهم زندگیم و پنج نفری که تو دایره نزدیکترین آدمها بهم هستن برام اهمیت داشته باشه و نظرات دیگران رو به زباله دان تاریخ بریزم هنوز صد در صد درست نشده ولی خیلی بهتر شدم.