Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


حس عجیب و دل انگیز و وسوسه برانگیزی ست مالکیت وقتی که چیزی دلت را به ارتعاش وامی می دارد . و تو دل در گرو آن می گذاری . وجودت می شود خواهش و خواستن. چیزی در درونت می گوید با رسیدن به او یا به به آن  به آرامش دلخواهت خواهی رسید. .

پس تمام همت را می گذاری تا به او و یا به آن برسی . یک لحظه به خود می نگری وجودت ذهنت مملو از اوست . تا او نباشی به او نخواهی رسید . و عجیب تر آنگاه وقتی که رسیدی دیگر اوست که مالک توست.