Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


– مکانیزم :

به نظرم یکی از عوامل دیگری که باعث تقویت فوبیای تصمیم گیری در فرد میشود، قرارگیری فرد در محیط کاری سرشار از بی تصمیمی است. در این محیط، او در برخورد با مدیرانی بسیار محافظه کار، قرار دارد. با ایشان کار می کند و همواره مشاهده می نماید که تصمیم گیری درمسایل ساده سازمانی، به تعویق می افتد. با استمرار این روند، به تدریج، فوبیای تصمیم گیری در فرد تثبیت می گردد. در خاتمه یاد جمله زیبای زیر می افتم :

“افکار هر انسانی میانگین افکار پنج نفری است که بیشتروقت خود را با آنها می گذراند”

خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید.

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری