Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی


مشاوران مدیرعامل و معاونت ها در حالت کلی تصمیم سازهای کلان سازمان در زمینه های گوناگون هستند. اما متاسفانه چاپلوسی و مشکلاتی از این دست موجب شده است که نقش تصمیم سازی آنها کاهش یابد و بیشتر به توجیه کنندگان تصمیم های مدیر و یا حداکثر تصمیم یار تبدیل شوند.

بنا به تجربه شخصی معتقدم که هرگاه میزان اختیارات مدیر بیشتر و بیشتر می شود میزان اثر مشاوران و سایر اعضای تیم در تصمیم سازی های کلان کمتر و کمتر می شود.

جالب اینکه هر چقدر مدیران با تجربه تر باشند قدر این تصمیم سازی ها را میدانند و پرسنل را به سمت استفاده از حداکثر توان تصمیم سازیشان سوق می دهند اما مدیر ضعیف مشاوره و تصمیم سازی را خطری برای خود به شمار می آورد و جایگاه خود را در خطر می بیند.