Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

یک پاراگراف فارسی به انتخاب شما


کتاب: وقتی نیچه گریست   نویسنده : اروین د. یالوم   ترجمه : سپیده حبیب    نشر: قطره

نیچه گفت:” تا زنده ای، زندگی کن! اگر زندگی ات را به کمال دریابی، وحشت مرگ از بین خواهد رفت! وقتی کسی بهنگام زندگی نمی کند، نمی تواند بهنگام بمیرد.”  …
یوزف ، تو بازهم از سوال من طفره می روی. آیا زندگی خودت را زیسته ای؟ یا با آن زنده بوده ای؟ آیا آن را برگزیده ای؟ یا زندگی ات تو را برگزیده است؟ آیا آن را دوست می داری ؟ یا از آن پشیمانی؟ این است معنی زندگی را به کمال دریافتن. آیا از آن استفاده کرده ای؟ آن رویا را به یاد می آوری که پدرت درمانده به دعا ایستاده بود و اتفاقی مصیبت بار در خانواده در شرف وقوع بود؟ آیا تو مانند او نیستی؟ آیا تو نیز با درماندگی در سوگ زندگی ای که هرگز آن را نزیستی ، ننشسته ای.”  …
” من متقاعد شده ام که سرچشمه ترس تو همین است. این فشار در قفسه سینه، از آن است که زندگی نازیسته، می خواهد سینه ات را بشگافد. و قلبت زمان را می شمرد. و طمع به زمان همیشگی است. زمان می بلعد و می بلعد و چیزی باقی نمی گذارد. چه سهمناک است شنیدن این جمله که تو زندگی ات را زیسته ای که برایت مقرر شده بوده است! وچه سهمناک است روبرو شدن با مرگ ، وقتی هیچگاه آزادی ات را با همه خطرهایی که داشته ، طلب نکرده ای!.”  ص ۳۶۵-۳۶۶