Menu
نویسنده مطلب : خالد شکوهی

مطلب مورد بحث:

سخنرانی انگیزشی چیست و سخنران انگیزشی چه می‌کند؟


سخن رانی انگیزشی که من از طریق سمینار ها و برنامه های آموزشی نگاه کرده ام اکثرا انگیزاننده های مقطعی بودند

شاید از لحاظ انگیزه تا زمانی که به مشکل جدی برخورد نکرده ایم خوب باشد

از اشخاصی شنیده ام که میگویند سخن رانی انگیزشی مثل حمام رفتن است و باید مرتب برویم و هیچ وقت تمامی ندارد

من مخالف این جمله نیستم ولی احساس میکنم که بهترین نوع انگیزه این است که پاسخی در ذهن خودمان برای انجام یک کار داشته باشم

مثلا وقتی به ما بگویند رژیم غذایی بگیر و یک ماه از بعد از طلوع خورشید تا غروب خورشید هیچ چیزی نخور ، بعد از چند روز این رژیم را میشکنم ولی وقتی به عنوان یک بحث معنوی مثل روزه گرفتن مطرح میشود برای خیلی ها که معتقد به این باور هستند کار چندان دشواری نیست

کلام آخر من این که سخن رانی انگیزشی به معنی پیدا کردن حال خوب ، خوب است ولی به امید این که یک ساعت سخن رانی انگیزشی قرار است زندگی ما را یک نوع فریب است که تبعات بدی به همراه دارد