- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سلام

اعضاء مرزی در یک سازمان کسانی هستند که بامشتریان و مصرف کنندگان در ارتباط هستند و باید از ظاهر آراسته ، رفتار و برخورد مناسب برخوردار باشند ولی اعضاء کلیدی اعضاء تصمیم گیر ، استراتژیست و … هستند که الزاما با مشتریان مجموعه در تماس نیستند.

در یک واحد تولیدی ، نیروهای منابع انسانی مجموعه به علت درارتباط بودن با کلیه پرسنل سازمان و بخصوص اقرادی که می خواهند جذب سازمان شوند یا خدمات مشتریان به علت ارتباط با با مصزف کنندگان و بویژه کسانی که به سازمان انتقاد دارند ، اعضاء مرزی محسوب می شوند ولی افرادی که در واحدهای تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت ، بازاریابی فعالیت می کنند می توانند اعضاء کلیدی به حساب آیند.

از نطر من افرادی در مجموعه ها هستند که هم مرزی و هم کلیدی هستند مثل مدیر عامل و بعضی از مدیران

تشویق های بموقع ( مادی و معنوی ) از نقاط اهرمی برای داخل سازمان و داشتن ترویج ، ترفیع و بسته بندی های جذاب از نقاط اهرمی برای بیرون سازمان می باشند.