Menu
نویسنده مطلب : محسن وارثی

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


با درود و احترام

داستان روح و ماورائ اطبیعه همیشه مرا به تحیر فرو میبرد و ناشناخته های هستی و مدتی به این فکر مشغول میشوم که ما به راستی در این دنیا چه میکنیم و کجا خواهیم رفت. بعد هم خودم را در فضای بیکرانی که اختر فیزیکدانها برایمان به تصویر میکشند تصور میکنم و میبینم که  از یک جنبه هایی چقدر حقیریم و از این که چقدر با تمثیلهایی که راجع به خالق هستی و نظام هستی به کار میبریم و او را تا چه حد نازلی در قد و اندازۀ فهممان پایین می آوریم خجالت میکشم. ولی این قصه بیشتر مرا به این فکر انداخت که مراقب باشم روحم را، اگر بتوانم آن طور که هست بفهمم، به چه محکی بسنجم و به چه بهایی بفروشم. واقعا ترسیدم. تلنگر عجیبی بود.