Menu
نویسنده مطلب : نغمه سعادتی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


مهارت گوش دادن به دردل های دیگران

مهارت انرژی مثبت دادن در کارها و شوخ طبعی در آنها.

مهارت صبور بودن در کارها و در نتیجه مهارت به تعویق انداختن کارها

 

در مورد افراد دیگر

مهارت به انجام دادن کارها در هر شرایطی و توجه نکردن به حرف دیگران و در نتیجه گاهی انجام شدن کار به قیمت نارضایتی دیگران

مهارت کمک گرفتن از دیگران

مهارت ایجاد ارتباط با افراد غریبه

مهارت ارتباط با بعد مثبت افراد