Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

چند پیشنهاد برای مدیریت جر و بحث و دعواهای دنباله‌دار در رابطه عاطفی


من در زمان دعوا و جر و بحث سعی می کنم تمام پلهای پشت سرم را خراب نکنم و تا حدودی احترام طرف مقابل را داشته باشم و از توهین و تحقیر و حرف های زشت تا جایی که بتونم خودداری کنم شاید این رابطه ادامه داشته باشه و بهتره احترام متقابل حفظ شود و یا در صورت قطع شدن رابطه باز هم محترمانه رابطه قطع شود.

از مطالب بیان شده علاوه بر کل مطالب، این قسمت برام جالب بود که از مرور قسمت های مختلف دعوا در ذهن تان خودداری کنید.

این مرور دعوا به نظرم باعث میشه که گفتگوی درونی با خودمان افزایش یابد و باعث شدت رنجش و عکس العمل های احتمالی بیشتری برای دعوای بعدی شود.

پس اگر تمام جنبه های رابطه را در نظر بگیریم و کل رابطه را سبک و سنگین کنیم که آیا این رابطه بمونه و ادامه داشته باشه بهتره و یا قطع بشه.  بعد از بررسی رابطه اگر تصمیم بگیریم شاید بهتر باشه و گفتگوی درونی مان هم کمتر و یا بهتر می شود.