Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا کروبی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


سلام

کلماتی مانند : هوش – رهبر – رئیس- سلامت

۱- هوش : از این عبارت خیلی موقع استفاده ی نا بجا می شود و مثلا به کسی که یک معادله ی ریاضی را سریع حل کند باهوش گفته می شود و اگر دیگری موفق به حل آن نشود وی را در ردهی افراد کم هوش دسته بندی میکنند . تعاریف زیادی از هوش وجود دارد ولی یکی از تعاریفی که ماهیت هوش را به خوبی نمایان میکند تعریف وکسلر است . او معتقد است هوش توانایی کلی و جامع فرد است برای اینکه به طور هدفمند عمل کند به طور منطقی بیندیشد و به طور موثر با محیطش به مبادله بپردازد.

۲- رهبر و رئیس : امروزه خیلی از مدیران خود را رهبر میخوانند بدون اینکه درک درستی از تفاوت آن با رئیس داشته باشند .

۳- سلامت : با توجه به تعریفی که سازمان WHO  از سلامت بیان کرده از این کلمه در جامعه کمتر با توجه به آن مفهوم استفاده میشود .