Menu
نویسنده مطلب : محمد پورملک

مطلب مورد بحث:

انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی


احساس من این است که کارهای زیر را با انگیزه درونی انجام میدهم:
خوابیدن، چک کردن عکس های شبکه های اجتماغی کسانی که دوستشان دارم، صحبت و دیدار با کسانی که دوستشان دارم، خواندن مطالب متمم و تفکر در مورد آنها، تحقیق پیرامون کنترل دیگران، خیال پردازی های مختلف، بازی کردن با موبایل، شرکت در جلسات و سمینارهای آموزشی مرتبط با علاقه هایم