Menu
نویسنده مطلب : امین اله دهقان

مطلب مورد بحث:

هدف داشتن و تلاش کردن کافی نیست | مرور نتایج هم مهم است


به نام خدا

من هیچ وقت از تکنیک AAR استفاده نکرده ام ، امروز وقتی داشتم اهدافم را نگاه میکردم و دیدم که به خیلی از آنها در سالها و ماههای گذشته نرسیده ام و خواستم که AAR  استفاده کنم ایراد مهمی در  اهدافم بود که شفاف ننوشته بودم و مفروضات را هم قید نکرده بودم.