Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

شایعات و شایعه پراکنی در شبکه های اجتماعی


بعضی مواقع شایعات پیش بینی های افراد بر اساس مشاهدات هستند ولی وقتی به واقعیت تبدیل نمی شوند ، اسمش می شود شایعه. در سازمانها وقتی یک مدیر در حال خروج از سازمان است گمانه سازی ( از نظر من شایعات ) برای فردی که می خواهد این پست خالی احتمالی را بدست آورد شروع می شود.

مدیر ارشدی داشتم که حرف جالبی می زد ، می گفت بعضی مواقع شایعات اینقدر جالب است که ما بر روی اسامی پیشنهادی فکر می کنیم و ممکن است  برای پست مورد نظر آن فرد را کاندید کنیم.