Menu
نویسنده مطلب : رحیم

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


بنظرم با این سخن دکتر شریعتی خیلی نزدیک است

فهمیدن و نفهمیدن

تو هرچه می خواهی باش ، اما … آدم باش !!!
چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم،
 آسایش و خوشبختی بخشیده است !!! 
مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست؟
 پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی. 
امروز گرسنگی فکر ، از گرسنگی نان فاجعه انگیزتر است . 

برای خوشبخت بودن ، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمید