Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


۱- حوزه کسب و کار: شغل خیاطی با کابینت سازی که در هر دو با توجه به سایز آن و مدلی که شخص میخواهد محصول تولید می شود و هر دو روش به دلخواه مشتری، محصول تولید می شود

۲-ارتباط  بین پدر و فرزند و ارتباط مدیر و کارمند که در هر دو خود سازمان و خانواده هم موثر هستند و ارتباط  بین اعضای سیستم نیز مهم است