Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب “فقط آویزان خودت شو” نوشته محمود پیر حیاتی – نشر شاملو

ژانر این کتاب از نوع خودیاری (تغییر و تحول فردی) است. برخلاف کتابهای موفقیت و خودشناسی بازاری این روزها، این کتاب هیچ شباهتی با آنها ندارد بلکه از جنس زندگیست. زندگی خود نویسنده همراه با مفاهیم عمیق انسانی. کتابی که اگر آنرا باز کنی دیگر نمی توانی آنرا بر زمین بگذاری.