Menu
نویسنده مطلب : بهنام پوراسماعیل

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد انالیز: دو دوره برگزار می شود. اولی در مورد استخدام افراد جدید و دومی در مورد نیروهای فروش

رویکرد سنتز: دوره ای برگزار می شود که در آن ابتدا نحوه استخدام افراد جدید و نکات استخدام تدریس می شود و سپس در مورد نیروهای فروش و ارتباط استخدام خوب در فروش بیشتر محصولات نکاتی ارائه می شود