Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

سبک های رفتاری | آشنایی با سبک های مدیریت تعارض


من یا اجتناب می کنم یا مصالحه

در موارد بسیاری حتی در محیط خانواده وقتی نتیجه گیری تصمیمی برخلاف نظر من شده سکوت کرده ام و البته شاید در موارد بسیاری این سکوت را حمل بر مرتفع شدن نیازهای من دانسته اند.

حتی در انتخاب رنگ لباسی که قرار بوده خودم بپوشم و در نهایت مادر انتخاب دیگری کرده سکوت کرده ام و سعی کرده ام از تعارض اجتناب کنم . اما در موارد دیگری هم بوده که مصالحه را انتخاب کرده ام و به جای سکوت کاری کرده ام که به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب .

مثلا در مورد بدهی شخصی که مدتها بدهکار بود و اصلا به رویش هم نمی آورد اول موضوع را مطرح کرده و گفتم که من هم به پول نیازمندم اما چون توان مالی نداشت و یا ادعا میکرد توان پس دادن پول را ندارد تصمیم گرفتم مبلغ نیازم را از طریق دیگری حل کنم ولی به شخص بدهکار قرار ماهیانه گذاشتم تا پولم را پس دهد و البته موارد زیاد اینچنینی بوده و هست ..