Menu
نویسنده مطلب : امیرمسعود حدیدی

مطلب مورد بحث:

تعریف رابطه عاطفی چیست؟ زندگی شما تا چه حد از نظر روابط عاطفی غنی است؟


با این معیار، به گمانم تقریباً هیچگاه یک رابطه عاطفی مطلوب نداشته ام. نمی توانم موردی را به خاطر بیاورم که تا حد خوبی، در آن سطح مطلوب رابطه با تصویر من از رابطه همخوانی داشته باشد، تصویر و سطح مطلوب فرد مقابل نیز چندان معلوم نمی شود.
یکی از ویژگی هایم، اگر که مصداق را به تعریف اشتباهی ارتباط نداده باشم، ضعف من در درک Social Cue ها هست.
با فاصله ی بسیاری همیشه عمق روابط را به اشتباه احساس کرده ام، و آنقدر این مورد در زندگی من تکرار شده، که نمی دانم می تواند ریشه ای در کودکیم نیز داشته باشد و یا نه.