Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


تغییر از حالت نامطلوب به حالت مطلوب و برعکس، نسبت به تجربه پیوسته حالت مطلوب، احساس شادی بیشتری در ما ایجاد می کند:

من از شکستن و خوردن تخمه شادی بسیاری رو تجربه می کنم، اما از خوردن بسته های آماده مغز تخمه آفتابگردان چندان لذت نمی برم.

این رفتار را میتوان به این شکل هم بیان کرد که چیزهایی که هزینه زیادی برای بدست آوردنشان می دهیم، برایمان ارزشمندتر هستند و شادی بیشتری را ایجاد می کنند.

وقتی که از مطالعه یک کتاب آموزنده لذت می برم، بهتر است این مطالعه را بصورت پیوسته ادامه ندهم، بلکه بعد از هر سی دقیقه مطالعه کتاب، بایستم و تمرین هایی را انجام دهم تا هم میزان یادگیری ام را افزایش دهم و هم میزان تجربه شادی از مطالعه را.

پینوشت: گاهی که بچه ها مشغول ساختن یک قلعه با لوگو یا نقاشی کردن هستند، برای اینکه اذیت نشوند و از این کارهای آموزنده زده نشوند، شروع می کنیم به کمک کردن به آنها: دیوارهای قلعه را محکم می کنیم تا فرو نریزد، قسمت های سخت نقاشی را می کشیم و غیره. غافل از اینکه با این کارها، بخش بزرگی از شادی کودک را از بین می بریم (چون شادی نهایی کودک از دیدن قلعه ای که ساخته یا نقاشی که کشیده بستگی به زحمت و تلاشی دارد که برای آن ها صرف کرده است). بگذریم از اینکه اجازه نمی دهیم اعتمادبنفس و خودباوری کودک رشد کند و او را وابسته به خودمان می کنیم.

در کلاس درس یا در محیط کسب و کار هم اینگونه است. معلمان، استادان، مدیران یا مشاوران نباید تمامی سختی های کار را برای شاگردانشان هموار سازند.