Menu
نویسنده مطلب : زینب شمشادی

مطلب مورد بحث:

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟


یادگیری زبان انگلیسی و متمم برای من از نوع یادگیری تدریجی هست هر چند به نظرم بستگی دارد که در چه بازه زمانی به ان نگاه کرد به عنوان مثال فردی که با جدیت یک زبانی را می اموزد اگر در یک بازه پنج ساله نگاه کرد احتمالا ان شیب یادگیری اولیه را نداشته باشد.

یادگیری مسائل مربوط به رشته ام از نوع S هست چون بسیار وابسته به پروتکل هست.

یادگیری دوچرخه سواری ،رانندگی از نوع یادگیری سریع هست .