Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن آزاد - گام اول نویسندگی


جدای از نوشتن آزاد می توان در مواردی “صحبت کردن آزاد” را هم داشت. برای شروع کار شاید صحبت کردن حول یک موضوع یا بدون موضوع مشخص برای فرد راحت تر باشد و بی دغدغه فرد اینکار را انجام دهد. حتی وی میتواند آنها را ضبط کند و بعدا پیاده سازی کند. به مرور زمان که ذهن آماده شد شزوع به نوشتن آزاد کند، به عبارتی کلمات محبوس در ذهن را ابتدا بر زبان آورد تا گوش بشنود، سپس بر کاغذ براند.