Menu
نویسنده مطلب : منیر محمدی

مطلب مورد بحث:

کودکان ثروتمند و کودکان فقیر


با سلام

به نظرم اکثر خصوصیات رفتاری با توجه به محیط رشد کودک در نهاد او بوجود می آید اما در نهایت این اطرافیان هستند که آنها را هدایت می کنند. جدای از ثروتمند بودن یا فقیر بودن فرد، اگر خانواده یک کودک افراد بخشنده ای باشند ، کودک این خصلت را آموخته و در یک محیط مساعد این رفتار رشد یافته و در نهایت آن را بروز می دهد.
با تشکر