Menu
نویسنده مطلب : حامد شرقی

مطلب مورد بحث:

امید چیست؟ امیدواری در زندگی به چه معناست؟


امیدوار یا متوهم امیدواری؟

هدف گذاری و توان جایگزینی راه و مسیر با توجه به محیط و جامعه ای که در آن زندگی کرده ایم نیاز به آموختن و یادگیری دارد .

میتوان امیدوار شد و امیدوار بود

اتفاقا خرده هدف ها که در بحث اشاره شد را میتوان فدای هدف بزرگ چالشی و دست یافتنی کرد.  همین تشخیص خرده هدف و هدف بزرگتر نیز بسیار پراهمیت است.