Menu
نویسنده مطلب : شراره شیری جیان

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


موارد زیر نظر شخصی من هستند :

– وقتی مشکلی پیش میاد دنبال پیدا کردن مقصر نمیگردد.

-به کارکنانش اعتماد دارد.

– صرفا از موضع قدرت و اینکه مدیر هست ، عمل نمیکند و تصمیم نمی گیرد ، بلکه به راه کارهای مطرح شده توجه میکند.

– جلسات داخلی برای مطرح شدن مسائل و مشکلات کاری برگزار میکند.

– اگر کسی در کاری مرتکب اشتباده شد ، این موضوع را در همان زمان مورد بررسی قرار میدهد و  از تکرار مداوم آن در ماهها و سالهای آتی خودداری میکند.

– در صورتیکه افرادی لایق گرفتن پاداش و تشویق هستند آنها را به کارکنان دیگر هم معرفی میکند و نقاط قوت و شایستگی آنها را برای دیگران هنگام دادن پاداش بازگو میکند. ( مواردی دیدم که افراد را پنهانی تشویق میکنند، حتی کسانیکه نمونه میشوند پس از گذشت چند ماه شاید بقیه کارکنان خبردار شوند. این شیوه بعضا باعث میشود شایستگی و لیاقت آن فرد حتی مورد سوال واقع شود.)

– هنگام سلام و احوال و پرسی با کارکنان سعی میکند با لحنی یکسان برخورد کند. (مدیرانی را دیدم که مثلا به علت شناختن پدر کسی با آن فرد همیشه خودشان را موظف می بینند که احوال پرسی مخصوص کنند ولی حال جواب سلام دادن بقیه افراد را ندارند)

– از تز “تفرقه بینداز و مدیریت کن” استفاده نمیکند.