Menu
نویسنده مطلب : سید محسن قرشی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


افرادی که به یادگیری علاقمند هستند و مهارت یادگیری را در خود بنحوی تقویت نموده اند و اصول آن را می دانند، بنده بر این باورم که آنها هر از گاهی باید اشتباه کنند زیرا این فرآیند بر اصولی پایدار است که اشتباه در آن اجتناب ناپذیر است و به نظرم این امر باعث می گردد تمامی یادگیری به نحوی باشد که پیوستگی و وابستگی در آن موج می زند و زمان آموزش می توان در این افراد مهارت آموزش بالا را لمس کرد .