Menu
نویسنده مطلب : کیان

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


در نگاه من

ترک کردن، رها کردن، رد شدن،… به ندرت میتواند رخ بدهد چرا که بریدن از چیزی که بخش از توست بسیار دشوار است!

اما خداحافظی اتفاقیست که رخ داد آن بسیار محتمل است، عملی که به درجه تحمل ها، بایدها و نبایدها، خطوط قرمز، هدف ها ، ارزش ها و همیشه عزت نفس بستگی دارد و هر آن امکان رخ دادن آن هست.

خداحافظی تمام شدن نیست.

من فکر می کنم: خداحافظی رفتن به سر خط و دوباره شروع کردن است. شاید زمانی، جایی، در حالی آشنا، سلامی دوباره آغاز کند آنچه را که خوب بود اما اکنون دیگر نیست.