Menu
نویسنده مطلب : وحید محمدزاده

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با دوبرابر کردن حقوق کارمندانتان،رضایت آنها افزایش می یابد؟
برخی از حوزه های تعریف مسئله:
آیا منظور ما از رضایت، رضایت از حقوقی که آخر ماه دریافت میکنند است یا رضایت از کاری که به آنها سپرده شده یا رضایت از محیط کار یا رضایت از ابزار کار؟یا این که رضایت از مدیر مربوطه و وساعت کاری وامکانات رفاهی هم مد نظر ما است؟.

افق های تحلیل مسئله:
کارمندی که احساس می کند حجم کاری که به او سپرده شده زیاد است ویا کارمندی که از جایگاه شغلی اش راضی نیست واحساس میکند جایگاه بالاتر در سازمان باید داشته باشد ویا کارمندی که از ابزار کارش (میز و صندلی و کامپیوترو…)رضایت ندارد،این دوبرابر شدن حقوق شرایط را برای کارمندان در کوتاه مدت قابل تحمل تر میکند ویک حس رضایت کم رنگی در کارمندان به وجود میاورد.
ودر بلند مدت شرایط کاری که کارمندان به دنبالش هستن برای آنها مهیا نشود این حس عدم رضایت همچنان پا پرجاست.