Menu
نویسنده مطلب : سید رضا عسگریان

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


حضور موثر در نمایشگاه :

از شما انتظار میرود در پایان مطالعه این بخش بتوانید :

-بازاریابی نمایشگاهی را تعریف کنید

-تمامی مسئولیت هایی که باید برای حضور موثر در نمایشگاه داشته باشیم را شرح دهید

-بایدها و نبایدهایی که باید مورد توجه قرار بگیرند را شرح دهید

-کارهای که قبل و بعد از حضور در نمایشگاه باید انجام بگیرند را شرح دهید