Menu
نویسنده مطلب : هاشم زرین كیاPartani

مطلب مورد بحث:

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها


چندی است که هوا سرد شده و پاییز کم کم داره تمام میشه پاییزی که سمفونی رنگ هاست ولی متاسفانه وقت نزاشتن و ترجیح دادن دل مشغولی های دیگه نسبت به بودن در طبیعت حس میکنم وجود رنگ در زندگیم کم شده و اون حس سرخوشی سرزندگی از دنیای من رخت بر بسته.

دیروز داشتم فکر میکردم شاید یکی از دلایل این اتفاق خلا نبودن رنگ در ندگیم هست وقتی دور تا دورم رو میبینم همه جا پر شده از رنگ های سیاه رنگ هایی که اغلب همه این رنگ ها رو میپوشند رنگی کخ بیشتر خودرو هایی که میبینم در روز از این طیف است.

شاید باید رنگ هایی به زندگیم وارد کنم که امید  و سرزندگی رو به دنیام وارد کنه