- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : دنیا موسوی

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


مهارت بله گفتن را کنار بگذارم و مهارت نه گفتن را جایگزین کنم تا در ادامه این راه بتوانم وقت بیشتری را به توسعه مهارتهای فردی؛ارتقا در شغل و افزایش زمان مطالعه و یادگیری مهارتهایی که مرا در امور کاری و رفتارهای حرفه ایی ام به سطح بالایی می رساند اختصاص دهم