Menu
نویسنده مطلب : احسان کارگزارفرد

مطلب مورد بحث:

آیا حاضرید در ماشین تجربه زندگی کنید؟


اون چیزی که من قادر به برنامه ریزیش باشم رو در زندگی شخصی خودم پیاده میکنم. دیگه احتیاجی به ماشین تجربه نیست.(این تفکر من با مرکز کنترل درونی هست)

فکر می کنم اگر چنین ماشینی موجود باشه قبل از تجربه کردن ماشین برنامه ریزی اون ماشین هست که اهمیت پیدا می کنه. بعد می بینید که برنامه ریزی ماشین مساله شده، و نه خود ماشین !

آخه من نمی تونم فراتر از جهان بینی خودم ، شرایطی رو تصور و تجربه کنم. هنوز درگیر مرزها و محدوده های جهان بینی خودم هستم.